{{ formattedPledgeCount }}
Bilang/Talaan ng Pangako
1,000,000 na Puntirya


Stewards for the Future
Stop Overuse and Misuse of Antimicrobial

Nawawala ang ng bisa ng gamot sa mikrobyo (antimicrobial resistance) kapag ang baktirya at iba pang mga microorganism ay nag-iba pagkatapos malantad sa mga gamot laban sa mikrobyo. Ang mga antibiyotiko ay ilan sa pinakakaraniwang gamot laban sa mikrobyo na ginagamit sa mga tao at hayop. Ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko ay nagpapabilis sa pagkawala ng bisa ng gamot at inilalagay tayong lahat sa panganib.

Maaaring makaapekto sa sinuman ang pagkawala ng bisa ng gamot, anumang edad, at sa alinmang bansa. Ito ay banta sa kalusugan ng tao, ligtas na pagkain, at pangmatagalang pag-unlad.

Ngunit makatutulong kang iwasan ang pagkawala ng bisa ng gamot sa dalawang simpleng paraan:

 1. Itigil ang labis at maling paggamit ng mga antibiotic
 2. Pigilan ang pagkalat ng impeksiyon upang mas kaunting antibiyotiko ang magagamit.

Sumali sa laban!

Magligtas ng mga Buhay
Isalba Ang Ating Kinabukasan
Maging responsable sa paggamit ng mga Antibiyotiko

Salamat
Sa iyong Pangako

Salamat sa pangakong labanan ang kawalan ng bisa sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga impeksiyon at pagpigil sa labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko! Ang pangako mong gagawin ay makatutulong na maging ligtas at malusog ang mga komunidad. Sabihin sa iyong pamilya at kaibigan na ginawa mo ang pangako at ganyakin sila na gawin din ito!

Matuto pa kung paano mo pangangalagaan ang ating kinabukasan bilang Tagapagabalangkas ng Patakaran.

Na may pagpapasalamat

My Pledge

Ako, si {{FirstName}}, mula sa {{Organisasyon}}, ay nangangakong kikilos at:

Ako, si {{FirstName}}, ay nangangakong kikilos at:

1. Titigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa pamamagitan ng:
 • Paghingi ng payo sa isang kuwalipikadong propesyonal sa kalusugan bago gumamit ng mga antibiyotiko
 • Kapag iniresetang antibiyotiko, susundin ang payo ng aking propesyonal sa kalusugan, kung paano inumin ang mga ito
 • Pagtuturo sa aking pamilya at mga kaibigan ang tungkol sa pagkawala ng bisa ng gamot
2. Pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa pamamagitan ng
 • Paghuhugas madalas ang aking mga kamay
 • Paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan
 • Pagsunod sa takdang panahon ng mga pagpapabakuna ko at ng aking pamilya
1. Titigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa pamamagitan ng:
 • Pagreresseta at pagbibigay ang mga antibiyotiko kung kinakailangan lamang at alinsunod sa kasalukuyang mga patnubay
 • Pagtuturo sa mga pasyente kung paano iinumin ang mga antibiyotiko, at ang mga panganib ng maling paggamit
 • Pagtatapon nang tama ang mga pasó at hindi nagamit na mga antibiyotiko
2. Pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa pamamagitan ng
 • Pagsunod sa takdang panahon ng mga pagpapabakuna ng aking pasyente
 • Pagtiyak na malinis ang aking mga kamay, kagamitan, at kapaligiran
 • Pakikipagtulungan sa iba upang mas mapahusay ang pagpigil at pagkontrol sa impeksiyon
1. Titigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa pamamagitan ng:
 • Pagtiyak na bibigyan lamang ng mga antibiyotiko ang mga hayop na nasa pangangasiwa ng beterinaryo
 • Hindi kailanman gagamit ng mga antibiyotiko para sa mabilis na paglaki
 • Pagdaragdag ng kamalayan tungkol sa mga panganib ng labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko
2. Pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa pamamagitan ng
 • Paggamit ng mahuhusay na pamamaraan/kasanayan sa lahat ng antas ng produksiyon ng pagkain
 • Pagpapanatiling malinis at malusog ang kondisyon ng aking mga alagang hayop at iniiwasan ang labis na pagsisiksikan
 • Pagbabakuna ng mga hayop at paghihiwalay sa mga may sakit upang mapigilan ang pagkalat ng sakit
1. Titigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa pamamagitan ng:
 • Pagrereseta at pagbibigay ng mga antibiyotiko sa mga hayop na nasa aking pangangalaga, at kapag kinakailangan lamang
 • Pagpili ng tamang antibiyotiko sa pamamagitan ng wastong pagsusuri
 • Pagtuturo sa mga nag-aalaga ng hayop tungkol sa mga panganib ng pagkawala ng bisa ng gamot
2. Pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa pamamagitan ng
 • Pagpapanatiling laging malinis ang aking mga kamay, kasangkapan, at kapaligiran
 • Pagbabakuna ng mga hayop at paghihiwalay sa mga may sakit upang mapigilan ang pagkalat ng sakit
 • Pagpapalaganap ng mahuhusay na kasanayan sa mga magsasaka at iba pang nag-aalaga ng hayop, kabilang ang kalinisan
1. Titigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa pamamagitan ng:
 • Pagtataguyod ng isang multi-sektoral na pambansang plano ng pagkilos sa pagkawala ng bisa ng gamot sa mikrobyo
 • Pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon upang pigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko sa mga tao at hayop
 • Paglikha ng impormasyon ukol sa kung paano mapipigilan ang labis at maling paggamit ng mga antibiyotiko na gamit ng mga mamamayan
2. Pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa pamamagitan ng
 • Pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon upang mapigilan ang pagkalat ng mga impeksiyon sa pamamagitan ng:
  1. Pagsubaybay sa pagsunod ng mga ospital at klinika sa mga pamantayan sa pagpigil at kontrol ng impeksiyon
  2. Pagpapatupad ng mahuhusay na kaugalian sa agrikultura at produksiyon ng pagkain
  3. Pagtiyak na may akses sa ligtas na tubig at kalinisan ang mga komunidad
{{ numberOfOfflinePledges }} more pledges were made in this area
(some of these may include offline submissions)
{{ getFieldValue('first_name') }}
{{ getFieldValue('pledger_type_name') }}, {{ toTitleCase(getFieldValue('country_name')) }}

Sasali sa laban!

PANGAKO
#{{ formatNumber(getFieldValue('id')) }}
{{ position }} NG {{ displayedCount }}
sa iyong lugar
Gumamit ng dalawang daliri para iusog ang mapa
INILO-LOAD ANG MGA PANGAKO