{{ formattedPledgeCount }}
Tara ng Pangangako
1,000,000 na Puntirya

Itigil ang Labis at Maling Paggamit
ng mga Antibiotic

Nagaganap ang pagkawala ng bisa ng gamot (antimicrobial resistance) kapag ang bakterya at iba pang mikroorganismo ay nag-iba pagkatapos malantad sa mga antimicrobial na gamot. Ang mga antibiotic ay ilan sa pinakakaraniwang antimicrobial na gamot na ginagamit sa mga tao at hayop. Ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic ay nagpapabilis sa pagpapawala ng bisa ng gamot at inilalagay nito tayong lahat sa panganib.

Maaaring maapektuhan ang sinuman ng pagkawala ng bisa ng gamot, anumang edad, at anumang bansa. Ito ay banta sa kalusugan ng tao, ligtas na pagkain, at tuloy-tuloy na pag-unlad.

Ngunit makakatulong kang iwasan ang pagkawala ng bisa ng gamot sa dalawang simpleng paraan:

 1. Itigil ang labis at maling paggamit ng mga antibiotic
 2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon upang mas kaunting mga antibiotic ang gagamitin.

DAGDAGAN ANG NALALAMAN

Sumali sa laban!

Magligtas ng mga Buhay
Isalba Ang Ating Kinabukasan
Responsableng gamitin ang mga Antibyotiko

Salamat
Para sa Iyong Pangako

Salamat sa pangangako na labanan ang hindi pagtalab ng antibyotiko sa pamamagitan ng pagpigil sa mga impeksiyon at pagpapatigil ng sobrang paggamit at maling paggamit ng mga antibyotiko! Matutulungang mapanatiling ligtas at malusog ng mga ipinangako mong aksyon ang mga komunidad. Sabihin sa iyong pamilya at mga kaibigan na ikaw ay nangako at himukin sila na gawin din ang gayon!

Matuto ng marami pang iba tungkol sa kung paano mo mababantayan ang ating kinabukasan bilang Tagagawa ng Patakaran.

Na may pagpapasalamat

My Pledge

Ako si, {{FirstName}}, mula sa {{Organization}}, ay nangangakong gagawa ng akyson at:

Ako si, {{FirstName}}, ay nangangakong gagawa ng aksyon at:

1. Itigil ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic sa pamamagitan ng:
 • Pagkuha ng payo mula sa isang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan bago gumamit ng mga antibiotic
 • Kapag niresetahan ng mga antibiotic, sundin ang payo sa akin ng propesyonal sa kalusugan, sa kung paano iinumin ang mga ito
 • Pagbibigay-kaalaman sa aking pamilya at mga kaibigan tungkol sa pagkawala ng bisa ng gamot
2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng:
 • Paghuhugas ng kamay nang madalas
 • Paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan
 • Hindi namin pagliban ng aking pamilya sa petsa ng pagpapabakuna
1. Itigil ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic sa pamamagitan ng:
 • Pagrereseta at pagbibigay ng mga antibiotic kapag kinakailangan lang at ayon sa kasalukuyang mga patnubay
 • Pagbibigay-kaalaman sa mga pasyente sa kung paano uminom ng mga antibiotic, at ang mga panganib ng maling paggamit
 • Maayos na pagtatapon ng mga paso na at hindi nagamit na mga antibiotic
2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng:
 • Pagpapanatiling napapanahon ng mga bakuna ng aking mga pasyente
 • Pagtiyak na malinis ang aking mga kamay, kagamitan, at kapaligiran
 • Pakikipagtulungan sa iba upang mas mapahusay ang pagpigil at pagkontrol sa impeksyon
1. Itigil ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic sa pamamagitan ng:
 • Pagtiyak na bibigyan lang ng mga antibiotic ang mga hayop kapag may beterinaryong nangangasiwa
 • Hindi kailanman paggamit ng mga antibiotic para sa pagpapalaki
 • Pagdaragdag ng kaalaman tungkol sa mga panganib ng labis at maling paggamit ng mga antibiotic
2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng:
 • Pagsasagawa ng magagandang kasanayan sa lahat ng hakbang ng produksyon ng pagkain
 • Pagpapanatiling nasa malinis at malusog na kondisyon ng aking mga hayop, at pag-iwas sa labis na pagsisiksikan ng mga ito
 • Pagbabakuna ng mga hayop at paghihiwalay sa mga may sakit upang mapigilan ang pagkalat ng sakit
1. Itigil ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic sa pamamagitan ng:
 • Pagrereseta at pagbibigay lang ng mga antibiotic sa mga hayop na nasa aking pangangalaga, at kapag kinakailangan lang
 • Pagpili ng tamang antibiotic batay sa wastong diyagnosis
 • Pagbibigay-kaalaman sa mga may-ari ng hayop tungkol sa mga panganib ng pagkawala ng bisa ng gamot
2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng:
 • Pagtiyak na palaging malinis ang aking mga kamay, kasangkapan, at kapaligiran.
 • Pagbabakuna ng mga hayop at paghihiwalay sa mga may sakit upang mapigilan ang pagkalat ng sakit
 • Pagpapalaganap ng magagandang kasanayan sa mga magsasaka, at iba pang mga may-ari ng hayop, kabilang ang kalinisan
1. Itigil ang labis na paggamit at maling paggamit ng mga antibiotic sa pamamagitan ng:
 • Pagsuporta sa multi-sektoral na pambansang plano ng pagkilos ukol sa pagkawala ng bisa ng gamot
 • Paggawa at pagpapatupad ng mga regulasyon upang itigil ang labis at maling paggamit ng mga antibiotic sa mga tao at hayop
 • Paglikha ng impormasyon ukol sa kung paano matitigil ang labis at maling paggamit ng mga antibiotic para sa mga mamamayan
2. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng:
 • Paggawa at pagpapatupad ng mga regulasyon upang mapigilan ang pagkalat ng mga impeksyon sa pamamagitan ng:
  1. Pagsubaybay sa pagsunod ng mga ospital at klinika sa mga pamantayan sa pagpigil at pagkontrol
  2. Pagpapatupad ng magagandang kasanayan sa agrikultura at produksyon ng pagkain
  3. Pagtiyak na ang mga komunidad ay may access sa ligtas na tubig at kalinisan
{{ getFieldValue('first_name') }}
{{ getFieldValue('pledger_type_name') }}, {{ toTitleCase(getFieldValue('country_name')) }}

Sasali sa laban!

PANGAKO
#{{ formatNumber(getFieldValue('id')) }}
{{ position }} NG {{ displayedCount }}
sa iyong lugar
Gumamit ng dalawang daliri para iusog ang mapa
NILO-LOAD ANG MGA PANGAKO